برای واریز وجه به صورت فیش بانکی، یا کارت به کارت یا استفاده از اینترنت بانک  از اطلاعات زیر استفاده بفرمایید:

شماره کارت های بازرگانی زرین قلم:

بانک ملت : 6104337732150048
بانک ملی : 6037997254467799

به نام : مهندس عباس زرین قلم 


مقایسه 0