اگر در حال حاضر انگشتر دیگری دارید، قطر داخلی آنرا با خط کش اندازه بگیرید.

بعنوان مثال در شکل زیر سایز انگشتر 16 میلیمتر میباشد.


مقایسه 0